Online First

  Accepted, unedited articles published online and citable. The final edited and typeset version of record will appear in the future.
  Please wait a minute...
  For Selected: Toggle Thumbnails
  Torque Improvement for High Power Density Machines with Shifted Surface-Inserted Permanent Magnets
  LI Dalin, HUA Hao, LI Ran, XU Shaolun, QI Wenjuan
  Journal of Shanghai Jiao Tong University    DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2023.545
  Accepted: 20 February 2024

  Irregular Wave Groups Simulation Based on Semi-Mixed Eulerian-Lagrangian Boundary Element Method
  XUE Wen, GAO Zhiliang
  Journal of Shanghai Jiao Tong University    DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2023.302
  Accepted: 20 February 2024

  Constructing Disaster Risk Mapping to Improve Power System Security Dispatching Capability
  XIE Da, LI Ziyi, TIAN Zhou, WANG Kai
  Journal of Shanghai Jiao Tong University    DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2023.535
  Accepted: 20 February 2024

  Detection of Roadside Vehicle Parking Violations under Random Horizontal Camera Condition
  ZHAN Zehui, ZHONG Ming’en, YUAN Bingan, TAN Jiawei, FAN Kang
  Journal of Shanghai Jiao Tong University    DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2023.578
  Accepted: 09 February 2024

  TSM-TLHS Prediction Method for Assembly Deformation of Large Curved Thin Plates in Shipbuilding
  JIN Xuancheng , HONG Ge , GAO Shuo , XIA Tangbin , , HU Xiaofeng , XI Lifeng ,
  Journal of Shanghai Jiao Tong University    DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2023.576
  Accepted: 09 February 2024

  Data Quality Improvement Method for Power Equipment Condition Based on Stacked Denoising Autoencoders Improved by Particle Swarm Optimization
  JI Rong, HOU Huijuan, SHENG Gehao, ZHANG Lijing, SHU Bo, JIANG Xiuchen
  Journal of Shanghai Jiao Tong University    DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2023.388
  Accepted: 08 February 2024

  The transaction mechanism of medium and long-term continuous centralized auction considering available transmission capacity
  YANG Kaitao , LUO Xi , XUE Bike , GUO Yanmin , FU Xueqian
  Journal of Shanghai Jiao Tong University    DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2023.628
  Accepted: 08 February 2024

  Automatic filling optimization design of filler bodies in the cross-section of an umbilical based on the quasi-physical algorithm
  YIN Xu , CAO Donghui, TIAN Geng , YANG Zhixun , FAN Zhirui , WANG Gang , LU Yucheng , WANG Hui
  Journal of Shanghai Jiao Tong University    DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2023.588
  Accepted: 08 February 2024

  Fault Diagnosis Analysis Based on Photovoltaic Module Parameter Identification
  LÜ Yanling, ZHONG Chen, LIU Zhipeng
  Journal of Shanghai Jiao Tong University    DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2023.503
  Accepted: 08 February 2024

  Inter-Provincial Tie-Line Power Assessment Mechanism and Model for Spot Market
  CHEN Zijie, SONG Bingbing , LI Yutong, WANG Lifeng, TENG Xiaobi, YAN Zheng, CHEN Sijie,
  Journal of Shanghai Jiao Tong University    DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2023.643
  Accepted: 06 February 2024

  Single-phase high frequency inverter narrow pulse high-quality modulation method
  ZHANG Guopeng, CHEN Dongan, TAO Haijun, LIU Yonghui, MA Yuan
  Journal of Shanghai Jiao Tong University    DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2023.426
  Accepted: 06 February 2024

  Evolutionary Topological Optimization Method for Local Rib Addition in Single-Layer Shell Structures
  WANG Rungu, DONG Xiao, GONG Jinghai
  Journal of Shanghai Jiao Tong University    DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2023.490
  Accepted: 06 February 2024

  Mode Transition Control of Parallel Gas-electric Hybrid Power System with Uncertain Delay
  FU Shenglai, CHEN Li, CHEN Ziqiang
  Journal of Shanghai Jiao Tong University    DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2023.473
  Accepted: 05 February 2024

  Self-adaptive Secondary Frequency Regulation Strategy Based on Distributed Model Predictive Control
  CAO Yongji, , ZHANG Jiangfeng , WANG Tianyu , ZHENG Keke , WU Qiuwei
  Journal of Shanghai Jiao Tong University    DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2023.352
  Accepted: 31 January 2024

  Electric Vehicles Hierarchical Charging Method Considering Multiple Modes Coordination
  LIU Yongjiang, GUO Shan, JIA Junqing, LIU Xiaokai, CAI Wenchao, ZENG Long
  Journal of Shanghai Jiao Tong University    DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2023.564
  Accepted: 24 January 2024

  Research on Design Methods for Power Secondary System Simulation under New Power Systems
  HE Ruiwen, LU Jialiang, YANG Changxin, PENG Hao, Mohammad Shahidehpour
  Journal of Shanghai Jiao Tong University    DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2023.541
  Accepted: 24 January 2024

  Resilience Planning of Power Distribution System Emergency Resources Considering Multiple Uncertainties Under Heavy Rain Disasters
  Shen Zeyuan, Zhao Haibo, Wang Chao, Li Jia, Wang Yao, Li Qi
  Journal of Shanghai Jiao Tong University    DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2023.594
  Accepted: 15 January 2024

  Incentive Mechanism of V2G: An Evolutionary Game Approach
  Yi Pan, Mingshen Wang, Huiyu Liao, Xiaodong Yuan, Huachun Han
  Journal of Shanghai Jiao Tong University    DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2023.603
  Accepted: 15 January 2024

  Integrating Day-Ahead Scheduling and Real-Time Dispatch of a Wind-Thermal-Storage Energy Base:An Approach Based on Flexibility Interval
  YANG Yinguo , FENG Yinying , WEI Wei , XIE Pingping , CHEN Yue
  Journal of Shanghai Jiao Tong University    DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2023.509
  Accepted: 11 January 2024

  Junction Temperature Algorithm of IGBT for Interface Converter in Optical Storage Microgrid System Considering Three-Dimensional Transverse Heat Conduction
  XU Yang, XIAO Qian, JIA Hongjie, JIN Yu, MU Yunfei, LU Wenbiao
  Journal of Shanghai Jiao Tong University    DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2023.577
  Accepted: 10 January 2024