Energy Consumption Prediction of Office Buildings Based on CNN-RNN Combined Model
ZENG Guozhi, WEI Ziqing, YUE Bao, DING Yunxiao, ZHENG Chunyuan, ZHAI Xiaoqiang
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2022, (9): 1256 -1261 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2021.192