How to Achieve Human-Machine Cooperation in Cyber-Physical Systems
LI Shaoyuan, YIN Xiang
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2021, (Sup.1): 5 -6 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2021.S1.020