Target Detection Algorithm Based On Human Judge Mechanism
SHI Jichao1 (石继超), WANG Ziheng2 (王子恒), ZHAO Xianchao1 (赵现朝), ZHANG Zhinan1∗ (张执南)
J Shanghai Jiaotong Univ Sci . 2022, (5): 660 -670 .  DOI: 10.1007/s12204-022-2450-5