Traffic Prediction Method for GEO Satellites Combining ARIMA Model and Grey Model
ZHOU Jian (周剑), YANG Qidong (杨启东), ZHANG Xiaofei (张小飞), HAN Chong (韩崇), SUN Lijuan (孙力娟)
Journal of Shanghai Jiao Tong University (Science) . 2020, (1): 65 -69 .  DOI: 10.1007/s12204-019-2152-9