A Novel RRAM Based PUF for Anti-Machine Learning Attack and High Reliability
DAI Lan *(戴澜), YAN Qiangqiang (闫强强), YI Shengyu (易盛禹), LIU Wenkai (刘文楷), QIAN He (钱鹤)
Journal of Shanghai Jiao Tong University (Science) . 2019, (1): 101 -106 .  DOI: 10.1007/s12204-019-2043-0