Analyzing Behavior Differences of Occupied and Non-Occupied Taxi Drivers Using Floating Car Data
NIAN Guangyue1,2 (年光跃), LI Zhe2,3 (李喆), ZHU Weiquan4 (朱伟权), SUN Jian1,2* (孙健)
J Shanghai Jiaotong Univ Sci . 2017, (6): 682 -687 .  DOI: 10.1007/s12204-017-1890-9