Bit Stream Oriented Enumeration Tree Pruning Algorithm
QIU Wei-dong (邱卫东), JIN Ling (金 凌), YANG Xiao-niu (杨小牛), YANG Hong-wa (杨红娃)
J Shanghai Jiaotong Univ Sci . 2011, (5): 567 -570 .  DOI: 10.1007/s12204-011-1190-8