Mechanism and Influencing Factors of Frictional Energy Dissipation in Multilayer Ultrasonic Welding
MA Zunnong, ZHANG Yansong, ZHAO Yixi
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2022, (6): 772 -783 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2020.423