Dynamic Response of Marine Pile Foundation Under Combined Action of Wind and Wave Loads
LI Wanling, ZHANG Qi, ZHOU Xianglian
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2021, (9): 1116 -1125 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2019.246