Effect of Deep Underground Water Recharge on Long-Term Settlements of Pile Foundations
HUANG Yizhang, SHI Yujin, CHEN Jinjian, WANG Jianhua
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2016, (03): 324 -330 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2016.03.002