Softening Materials Analysis by Combining Adaptive Mesh Generation Algotithm with Arc-Length Method
CHEN Xiao-feng, WANG Jian-hua, CUI Hai-yong
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2003, (12): 1916 -1918 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2003.12.024