3D FEM Analysis on Deformation Performance of Retaining Structures in Unbraced Excavation
HOU Yong-mao, WANG Jian-hua, GU Qian-yan
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2009, (06): 972 -975 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2009.06.027