Why Does a Wide Range of White Foam Appear Around Moving Ships?
ZHANG Xiaosong,WAN Decheng
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2021, (Sup.1): 65 -66 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2021.S1.017