Could Cancer Patients Survive for a Long Time?
WANG Siying,ZHENG Xingling,QIN Wenxin
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2021, (Sup.1): 49 -50 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2021.S1.040