Biological 3D Printing and Organ Reconstruction
WANG Jinwu,LI Tao,XU Yuanjing,LI Shuai,REN Ya,DAI Kerong
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2021, (Sup.1): 46 -48 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2021.S1.039