Novel Technologies of Disease Diagnosis and Treatment Based on Terminal Glycans
DENG Yao,LIU Qiannan,ZOU Xia,ZHANG Yan
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2021, (Sup.1): 44 -45 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2021.S1.038