Can Taste Mechanism Be Analyzed and All Tastes Quantified?
YAO Jiwen,LIU Chenguang
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2021, (Sup.1): 28 -29 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2021.S1.031