What Is the Process of Entropy Change in the Origin of Life?
WANG Jiayao,LIU Chenguang
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2021, (Sup.1): 10 -11 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2021.S1.022