Can AI Be Realized by Manipulating Waves?
HE Qingbo,JIANG Tianxi
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2021, (Sup.1): 1 -2 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2021.S1.018