Numerical Simulation of a Rising Bubble in Variable-Density Fluids
LI Qian, LOU Yingzhong, HE Zhiguo
Journal of Shanghai Jiaotong University . 2020, (7): 728 -735 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2019.211