Field Test and Numerical Analysis of a New Water-Proof System for a Shield Tunnel
ZHANG Zixin,XIAO Shihui,LIU Tongwei,HUANG Xin,HE Ren
Journal of Shanghai Jiaotong University . 2019, (6): 688 -695 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2019.06.008