Subspace Model Identification Method for Flight Dynamics of FixedWing Airplane
QI Xiaohui1,WANG Jianchen2
Journal of Shanghai Jiaotong University . 2016, (04): 613 -618 .