A Novel BrakebyWire Unit and Control System for Electric Vehicle
GONG Xiaoxiang, CHANG Siqin, JIANG Lichen, LI Xiaopan
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2016, (03): 395 -400 .