Preventive Maintenance for Machine Operating in Dynamic Environmental State
HU Jiawen,JIANG Zuhua,HAN Lijie
Journal of Shanghai Jiaotong University . 2016, (05): 736 -741 .