Potential Energy Study of Mooring System Based on Catenary Method
YUAN Meng, FAN Ju, ZHU Ren-Chuan, MIAO Guo-Ping
Journal of Shanghai Jiaotong University . 2011, (04): 597 -603 .