Application of HybridModel Method in UltraLarge Water Conveyance Tunnel
YANG Yan-Zhi, JIN Xian-Long, GU Bin, QIAO Zong-Zhao, YANG Zhi-Hao
Journal of Shanghai Jiaotong University . 2011, (04): 534 -538 .