Sliding Mode Variable Structure Control Based
 on Multimodel Online Identification
DUAN Chao-Yang, ZHANG Yan, SHAO Lei, LEI Hu-Min, CHEN Zong-Ji
Journal of Shanghai Jiaotong University . 2011, (03): 403 -407 .