Accuracy Assessment of a Novel Radiographic Method to Evaluate Guided Bone Regeneration Outcomes Using a 3D-Printed Model
SHI Junyu (史俊宇), LI Yuan (李元), ZHANG Xiao (张枭), ZHANG Xiaomeng (张晓梦), LAI Hongchang (赖红昌)
J Shanghai Jiaotong Univ Sci . 2021, (3): 284 -289 .  DOI: 10.1007/s12204-021-2294-4