Stability and Numerical Analysis of a Standby System
QIAO Xing, MA Dan, YAO Xuliang, FENG Baolin
Stability and Numerical Analysis of a Standby System
QIAO Xing, MA Dan, YAO Xuliang, FENG Baolin
J Shanghai Jiaotong Univ Sci . 2020, (6): 769 -778 .  DOI: 10.1007/s12204-020-2217-9