Particle-Fluid Coupling Algorithm Considering Dynamic Fluid Mesh
HE Jinhui, LI Mingguang, CHEN Jinjian, XIA Xiaohe
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2021, (6): 645 -651 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2020.317