The Coupled Eulerian-Lagrangian Analysis of Pile Jacking Process in Saturated Soft Clay by Using Modified Cam-Clay Model
MENG Zhen, CHEN Jinjian, WANG Jianhua
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2017, (03): 263 -268 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2017.03.002