Numerical Analysis of the Laterally Loaded Pile Considering the Unlinear Characteristic of Pile-Soil Interface
SHI Wen-qing, WANG Jian-hua, CHEN Jin-jian
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2006, (08): 1457 -1460 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2006.08.043