Wave-Induced Dynamic Response of Seabed and Pile
GUO Junjie, ZHOU Xianglian, XU Feng, WANG Jianhua
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2016, (11): 1694 -1699 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2016.11.006