Optimization of Central Angle of Transition Curve of Cam-Rotor Vane Motor
YUAN Fan1,WANG Xuyong1,ZHANG Wenjun1,TAO Jianfeng1,MIAO Zhonghua2
Journal of Shanghai Jiaotong University . 2016, (05): 680 -685 .