ThreeDimensional Simulation of Water Hammer of LargeScale Water Conveyance Tunnel
WANG Xiaoqinga,b,JIN Xianlonga,b,CAO Yuana
Journal of Shanghai Jiaotong University . 2016, (01): 98 -102 .