3D电子封装锡晶须建模与实验验证
    王泽坤, 张福曦
    Modeling and Experimental Study of Tin Whiskers for 3D Electronic Packaging
    WANG Zekun, ZHANG Fuxi
    上海交通大学学报 . 2021, (11): 1445 -1452 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2021.017

沪交ICP备05221
地址:上海市华山路1954号 邮编:200030
电话:021-62933373 传真:021-62933373 E-mail:xuebao3373@sjtu.edu.cn
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发