SMA弹簧驱动的柔性操控臂动力学分析
    滕亚军, 陈务军, 杨天洋, 敬忠良, 刘物己
    Dynamics Analysis of Flexible Manipulator Driven by SMA Spring
    TENG Yajun, CHEN Wujun, YANG Tianyang, JING Zhongliang, LIU Wuji
    上海交通大学学报 . 2021, (8): 1018 -1026 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2020.207

沪交ICP备05221
地址:上海市华山路1954号 邮编:200030
电话:021-62933373 传真:021-62933373 E-mail:xuebao3373@sjtu.edu.cn
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发