R115/NaX的吸附动力学及其因素显著性分析
    张金柯, 缪光武, 金佳敏, 陈银飞, 卢晗锋, 宁文生, 白占旗, 刘武灿
    Analysis of Factors and Significances of Adsorption Kinetics R115/NaX System
    ZHANG Jinke, MIAO Guangwu, JIN Jiamin, CHEN Yinfei, LU Hanfeng, NING Wensheng, BAI Zhanqi, LIU Wucan
    上海交通大学学报 . 2021, (9): 1071 -1079 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2020.065

沪交ICP备05221
地址:上海市华山路1954号 邮编:200030
电话:021-62933373 传真:021-62933373 E-mail:xuebao3373@sjtu.edu.cn
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发