c-O材料的三维上限分析
    杨洪杰, 沈珠江, 王建华, 张宙云
    3D Upper Bound Limit Analysis for c-φ Materials
    YANG Hong-jie, SHEN Zhu-jiang, WANG Jian-hua, ZHANG Zhou-yun
    上海交通大学学报 . 2003, (12): 1923 -1926 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2003.12.026

沪交ICP备05221
地址:上海市华山路1954号 邮编:200030
电话:021-62933373 传真:021-62933373 E-mail:xuebao3373@sjtu.edu.cn
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发