Revit-Abaqus模型转换接口的开发与应用
    王玄玄, 黄玉林, 赵金城, 段立平
    Development and Application of Revit-Abaqus Model Exchange Interface
    WANG Xuanxuan, HUANG Yulin, ZHAO Jincheng, DUAN Liping
    上海交通大学学报 . 2020, (2): 135 -143 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2020.02.004

沪交ICP备05221
地址:上海市华山路1954号 邮编:200030
电话:021-62933373 传真:021-62933373 E-mail:xuebao3373@sjtu.edu.cn
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发