2-KGA混菌发酵过程的结构模型及实验验证  
    颜英1, 谢萍2, 孙君伟2, 王涛1, 丰强强1, 袁景淇1
    Structured Modeling and Validation for 2-KGA Mixed Cultivation
    YAN Ying-1, XIE Ping-2, SUN Jun-Wei-2, WANG Tao-1, FENG Qiang-Qiang-1, YUAN Jing-Qi-1
    上海交通大学学报 . 2012, (11): 1723 -1728 . 

沪交ICP备05221
地址:上海市华山路1954号 邮编:200030
电话:021-62933373 传真:021-62933373 E-mail:xuebao3373@sjtu.edu.cn
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发