2-KGA混菌发酵过程的结构模型及实验验证  
颜英1, 谢萍2, 孙君伟2, 王涛1, 丰强强1, 袁景淇1
Structured Modeling and Validation for 2-KGA Mixed Cultivation
YAN Ying-1, XIE Ping-2, SUN Jun-Wei-2, WANG Tao-1, FENG Qiang-Qiang-1, YUAN Jing-Qi-1
上海交通大学学报(自然版) . 2012, (11): 1723 -1728 .